Tien uitgangspunten vreemdelingenrechtDoor Berry Scheperboer,
1. Ook in onze samenleving dient -onder vigeur van het internationale recht- de mens centraal te staan zonder aanziens des persoons; dat is thans niet het geval.
Zonder geestelijkheid als instituut bestaat geen uitzicht op betering in een situatie van (al dan niet, of nauwelijks verkapte vormen van) rascisme, discriminatie, xenofobie en andere vormen van intolerantie.

2. Er is genoeg van alles voor iedereen; ook voor buitenlanders.

3. Gedocumenteerde arbeidsmigranten leveren een onontbeerlijke bijdrage aan de duurzaamheid van onze economie en aan de diversiteit en kleurrijkheid van ons sociaalcultureel leven.

4. Uitbuiting van ongedocumenteerde (arbeids)migranten is een uitholling van de menselijkheid, van de waarden en de normen in onze samenleving, en als zodanig
volstrekt ten detrimente van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling.

5. Reactief egocentrisch “schaarste”- denken dient worden omgebogen naar proactief “gemeenschaps”- denken; juist ten aanzien van die buitenlanders, die met hun arbeid deel uitmaken van onze economische sector en daardoor wezenlijk bijdragen aan onze sociale groei en bloei.

6. De stichting SBZ en de werknemersvereniging AWVC/SGTK willen samen met de RK-geestelijkheid tot een plan van mentaliteitsombuiging komen.

7. Er is een realiteitsgat tussen “Kerk” en “Staat”, dat dient worden gedicht.

8. Er een dient een structuur te komen, welke “Kerk” en “Staat” elkaar laat ontmoeten op onderscheiden uitvoeringsniveau’s

9. Via bestuursvormende (tactische) en beleidsvormende (strategische) adviezen naar beide uiteinden van het Kerk/Staat-spectrum moet er voor de werkvloer (het operationele organisatieniveau) een deugdelijk bestuur onder een cohearent beleid
komen.

10. Gelezen alle vorengaande is het voor onze bevolking van eminent belang dat sacraal en seculier beleid (en de nadere uitwerkingen daarvan) in aanvulling op elkaar een synergistische invloed mogen hebben op de opening van kansen en de ontwikkeling van mogelijkheden in de onderscheiden individuele gevallen van procreatief denkende, willende en wetende medeburgers, buitenlanders wel zeer nadrukkelijk inbegrepen.