KÒRSOU NOOIT ONAFHANKELIJK BIJ ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEIDEconomische (on-)afhankelijkheid.

Geld is een middel, geen doel op zich. Dat betekent dat geld onderdeel vormt van een proces. In dit geval het economisch proces van Curaçao. Zolang dit economisch proces niet wezenlijk verandert zal de toekomst dezelfde resultaten bieden als het verleden. We bekijken Curaçao als een economische blackbox met een inkomende geldstroom en een uitgaande geldstroom. De uitgaande geldstroom wordt bepaald door de dingen die we importeren/consumeren. De (autonome) inkomende geldstroom wordt gevormd door de export van producten en services.

Onze hoge levenstandaard op het eiland resulteert in een relatief hoge uitgaande geldstroom. Zo hoog dat Nederland telkens geld aan deze economie heeft toegevoegd. Zolang er geen (autonoom) evenwicht is tussen de in- en uitgaande geldstromen zullen we afhankelijk zijn van extra instroom van gelden, zij het van ons moederland dan wel van andere grote buitenlandse geldschieters. Daarmee staat onze afhankelijkheid vast. Daar verandert trots of eigenwaarde niets aan.

De weg naar onafhankelijkheid.

Willen we dus in de toekomst onafhan-kelijker zijn met behoud (of verhoging) van de huidige levenstandaard, dan zullen we de nationale inkomende geldstroom (export van producten en service) moeten verhogen. Tot nu toe wordt hier weinig of geen aandacht aan besteed, noch vanuit de media, noch van de economische actoren die dit zouden kunnen bewerkstelligen. Deze economische actoren zijn de bedrijvensector en de overheid.

Een groot deel van de bedrijven die nu buitenlandse geldstromen genereren, en
dus uiteindelijk de onafhankelijke wel-vaart van Curaçao helpen bepalen, zijn actief in de financiële dienstverlening en de toeristensector. De concepten die aan deze vormen van industrie ten grondslag liggen dateren uit de jaren ’60-’70 van de vorige eeuw.

“Chance favors the prepared mind”, Louis Pasteur.

De wereldeconomie is sterk in beweging en zal ook deze inkomende geldstromen niet onberoerd laten in 2009. Maar de veranderingen in de wereldeconomie bieden naast bedreigingen ook diverse kansen. De kleinschaligheid van Cura-çao maakt het mogelijk hierop snel en doelmatig in te springen. Immers vergeleken met grotere naties is de beslissingsstructuur bij ons vrij kort en beperkt. Door de kleinschaligheid is er bovendien relatief weinig aan extra inkomsten nodig om dit eiland welvarend te maken.

Wat we nodig hebben is nationale focus om deze nieuwe kansen te zien en nieuwe buitenlandse geldstromen te ontwikkelen. Hierbij is een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid een vereiste. Evenals in veel andere landen is het echter het bedrijfsleven dat de initiatieven én het voortouw neemt.

Diverse kansen in het verschiet.

In onze maatschappij zijn er diverse bedrijven die rustig aan de weg timmeren en een groeiende buitenlandse instroom van gelden generen zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven. De KTK, onze eigen sleepboot maatschappij, is hiervan een voorbeeld dat de laatste tijd in de publiciteit is gekomen. KTK heeft in de regio een niche ontdekt, die het bedrijf snel en doelmatig opvult.

Er zijn echter meer exporterende bedrijven die onder de publieke radar hard werken aan de opbouw van hun bedrijf en de toekomst van Curaçao.

We kunnen in de toekomst nieuwe export bedrijven creëren met de sterke punten die ons onderscheiden van de regio en de wereld. Enkele hiervan zijn:
De ligging van Curaçao, tussen Noord en Zuid, maakt het een ideale stepping stone naar het steeds welvarender Zuid Amerika. Onze multinationale bevolking, bekend met diverse talen en culturen, kan eenvoudig de vertaalslag maken tussen Noord en Zuid. We begrijpen de culturen van zowel de Eerste Wereld als die van het Caribische gebied en delen van Zuid Amerika. Mogelijkheden te over om producten uit de beide werelden over en weer te marketen en daarover service te verlenen.

Curaçao ligt bovendien buiten de orkaan-zone, kent geen aardbevingen en heeft grote diepzee havens. De combinatie van de geografische ligging, een bestendige overheidsstructuur (rechtssysteem) en een gevestigde structuur van offshore banking, internationale handel en freezone activiteiten maakt Curaçao ideaal als overslaghaven voor wereldproducenten zoals o.a. China en India.

Een ander belangrijk punt is het sti-muleren van repatriëring van eigen experts en sportmiljonairs. Dit bevordert de autonome buitenlandse geldinstroom.

Internet en globalisering maken dat
Curaçao direct op de miljarden wereld-markt kan participeren.

Internet.

Tot nu toe heeft Curaçao altijd een eilandeconomie gehad, die afhankelijk was van de gunsten van het rijke buitenland. Met het internet vallen de fysieke grenzen weg en kan iedereen op Curaçao participeren op de (miljarden) wereldmarkt. Topprestaties van diverse Curaçaoënaars op wereldniveau tonen aan dat we niet onderdoen voor landen van veel grotere omvang. De oorzaak ligt deels in de internationale opvoeding van onze kinderen die inherent is aan onze samenleving. Met het internet is het nu lokaal ook mogelijk een miljoenenbusiness te creëren vanuit Curaçao.

Voordelen voor onze eigen (wereld)miljonairs.

Als we succesvol het internet kunnen gebruiken om de wereldmarkt te bereiken, zullen er lokaal miljonairs ontstaan die groter zijn dan menig penshonado die nu op gunstige fiscale voorwaarden gevestigd is op Curaçao. Er dreigt dan de ongunstige situatie dat succesvolle lokale entrepreneurs het eiland met hun kapitalen zullen verlaten om zich elders onder gunstige fiscale voorwaarden te vestigen. Dit creëert niet alleen een uitstroom van eigen kapitaal maar houdt tevens onze afhankelijkheid van buitenlands vreemd kapitaal in stand. Dit proces is nu al in beperkte omvang gaande.

Ook voor onze sportmiljonairs zouden we een gunstige fiscale regeling kun-nen treffen. Deze fiscale stimulans kan samengaan met voorwaarden aan het geïnvesteerd vermogen of de gecreëerde werkgelegenheid op Curaçao.

Zakelijke kweekvijvers.


In business incubators worden jonge startende ondernemers met een goed product begeleid en opgeleid in de andere disciplines die zij zich nog niet eigen hebben gemaakt, maar die wel noodzake-lijk zijn voor een succesvolle groei naar
een volwassen bedrijf. Typisch voor incubators is dat de secretariële, admi-nistratieve en office management functies (en kosten) pro rata worden gedeeld door de jonge ondernemers evenals de infrastructuur. Een begeleidingscommis-sie bestaande uit gewezen entrepreneurs en specialisten op o.a. marketing, financieel, juridisch en administratief gebied begeleiden de jonge entrepreneurs naar bedrijfsvolwassenheid. De UNA zou hierin goed als trekker kunnen dienen. De Stichting Bedrijfsadviezen functioneert al enige jaren met succes op Curaçao met een soortgelijk doel.

Geïnstitutionaliseerde lobbystructuur bedrijfsleven/overheid.

In landen als Singapore, Japan en Korea zorgt (zorgde) het MITI (Ministry of International Trade and Industry) samen met een groep bedrijfsgerelateerde lobby-isten voor de planning en aansturing van export-industrieën op langere termijn.

Op Curaçao hebben we zulke lichamen min of meer ook, zoals het CIFA voor de offshore sector en de CHATA en het toeristenbureau voor de toeristensector. Voor de nieuwe buitenlandse kansen die zich nu met de veranderende wereld en het internet aandienen is echter nog niets gebeurd. Mogelijk dat het VBC daarin een actievere rol kan gaan spelen.

“ Many people want to leave a better world for their children. I’m trying to leave better children for my world” Carlos Slim; een van de vijf rijkste mannen ter wereld.

Quality Circles in het onderwijssysteem.

De uiteindelijke doelstelling van het onderwijssysteem is om burgers te kwe-
ken die geschikt zijn om te participeren in het productie proces Veranderingen in de wereld gaan steeds sneller en stellen telkens hogere eisen aan het aanpassingsvermogen van het onderwijs.

Onze kinderen spelen nu met producten die 10 jaar geleden nog niet eens bestonden. Wil het educatiesysteem voor de maat-schappij optimaal functioneren, dan is het zaak om veranderingen op de voet te volgen in het onderwijs. Verandering moet dus als constante en beheersbare factor worden ingebouwd. Dit kan worden gerealiseerd door de introductie van Quality Circles in het onderwijs.

Indien we ernaar streven om direct op de wereldmarkten te participeren, is het nodig dat het te leveren serviceproduct voldoet aan de kwaliteitseisen van de eerste wereld (de grootste wereldmarkt). Dit houdt in dat we werknemers nodig hebben die de kwaliteiteisen van deze wereldmarkt onderkennen, en bedrijven als zodanig kunnen managen.

Quality Circles heeft in grote mate bij-gedragen aan het succes van landen als Japan, Singapore, Korea en ook China.

Naast de beoogde doelstelling van Quality Circles kan de kwaliteitsgedachte ook andere positieve spin-off effecten hebben, zoals het perspectief dat binnen enkele jaren de hele maatschappij geïmpregneerd is met burgers die het kwaliteitsconcept voeren in hun wijze van handelen. Dit heeft direct invloed op hoe we met elkaar omgaan en hoe we Curaçao zullen besturen. Kleinschaligheid maakt dat we dit in Curaçao relatief snel en doelmatig kunnen invoeren.

“We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit”, Aristoteles.

The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are ~ John Pierpont Morgan

Niets doen is ook een optie.


Niets doen is natuurlijk ook een optie. Dat betekent dat de overheid vroeg of laat weer in geldnood komt, de kosten voor levensonderhoud verder zullen stij-
gen, en educatie zijn neergaande trend voortzet. Het gevolg zal zijn dat Nederland naar eigen model zal aandringen op het verhogen van de lokale belastingen. Intellectuelen zullen elders de toekomst van hun kinderen veilig stellen. Curaçao is dan blijvend afhankelijk van de grillen van buitenlandse geldschieters die hun economisch voordeel hier blijven halen en dan weer snel weg zijn. Curaçao vervalt dan tot een armlastig land, een mager, skeletachtig wezen. Het kan ook anders.

Aan u de keus.

door John Getrouw (ingekort door ARCO)